Inwentaryzacje powykonawcze przyłączy , a dodatkowo sieci uzbrojenia obszaru (gaz, woda, prąd, kanalizacja). W zgodzie z panującym prawem, wszystkie sieci uzbrojenia obszaru wraz z innymi obiektami towarzyszącymi podlegają geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Także aktualne przepisy nakazują realizację pomiarów w wykopie, przed zasypaniem. Geodeta po przygotowaniu inwentaryzacji sporządza mapę powykonawczą , a oprócz tego porównuje otrzymane wyniki pomiaru z projektem. Na tej bazie dokonuje wpisu we słusznych dokumentach o zgodności albo niezgodności z uzgodnionym projektem. Mapa powykonawcza jest opieczętowanym poprzez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej dokumentem stwierdzającym przyjęcie do Zasobu. Jest niezbędna do zgłoszenia zakończenia budowy w Nadzorze Budowlanym. Po pomiarze sporządzany jest operat z inwentaryzacji powykonawczej.