Egzamin gimnazjalny odpowiedzi do testów gimnazjalnych Egzamin po szkole podstawowej – sprawdzian, podczas którego sprawdzane są opanowanie fakty i talenty pobranych podczas trzyletniej nauki w gimnazjum. Egzamin odbywa się {corocznie|do roku|każdego roku|rok po roku| w kwietniu. Egzamin po szkole podstawowej przeprowadzany jest w trzeciej klasie gimnazjum. Pierwszy Sprawdzian Gimnazjalny odbył się w Polsce w 2002 roku. Jest on powszechny i obowiązkowy. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły. Przewidziano jednak w przepisach wyjątkowe sytuacje, które dozwalają na zwolnienie niektórych uczniów z obowiązku przystąpienia do {niego|jego|. egzamin gimnazjalny 2014 rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia kwoty punktów rekrutacyjnych do uczelni ponadgimnazjalnych. testy gimnazjalne