Ubezpieczenia majątkowe firm

Jedną z podstawowych form zabezpieczenia działalności przedsiębiorstwa jest ubezpieczenie majątku. Przedmiotem ubezpieczenia może być szeroko pojęte mienie przedsiębiorcy - od budynków, maszyn i wyposażenia firmy, po środki obrotowe i gotówkę. Zakres ochrony jest dopasowany do indywidualnych potrzeb. Kompleksowe ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - “All risks”
centrum ubezpieczeń od pożaru i innych zdarzeń losowych
Przedmiotem ubezpieczenia może być mienie stanowiące własność lub znajdujące się na podstawie tytułu prawnego w posiadaniu ubezpieczającego, w tym: budynki i budowle, maszyny, urządzenia, wyposażenie, środki obrotowe , mienie osób trzecich, nakłady inwestycyjne, wartości pieniężne, mienie pracownicze. Zakres ochrony: pożar, uderzenie pioruna, eksplozja, uderzenie statku powietrznego lub jego części. deszcz nawalny, dym, huragan, grad, powódź, zalanie, lawina lub napór śniegu, trzęsienie ziemi, obsunięcie i zapadanie się ziemi, uderzenie pojazdu mechanicznego, uderzenie fali dźwiękowej, powódź dodatkowy zakres ochrony: szkody powstałe wskutek akcji gaśniczej lub ratowniczej wyburzenia lub odgruzowania.
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
Przedmiot ubezpieczenia: mienie stanowiące własność lub znajdujące się na podstawie tytułu prawnego w posiadaniu ubezpieczającego (np. maszyny, urządzenia, wyposażenie, środki obrotowe, mienie osób trzecich), mienie pracownicze, wartości pieniężne w lokalu lub w transporcie.
Zakres ochrony: kradzież z włamaniem, rabunek, koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń lokalu.
Ubezpieczenie mienia od wandalizmu /dewastacji Przedmiot ubezpieczenia i zakres ochrony: ubezpieczenie mienia od wandalizmu / dewastacji oraz ubezpieczenie wartości pieniężnych (w lokalu bądź w transporcie) są ryzykami dodatkowym przy ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku. ubezpieczenie od wandalizmu umożliwia pokrycie ochroną ubezpieczeniową szkód spowodowanych działaniem osób trzecich polegających na celowym niszczeniu maszyn, urządzeń, wyposażenia bądź środków obrotowych.
Więcej na ten temat znajdziesz na naszej stronie. centrum ubezpieczeń Zapraszamy. Zapraszamy na blog ubezpieczenia