W pracach z pedagogiki mających na celu określenie, które z metod i form współdziałania rodziców z przedszkolem najskuteczniej wpływają na postawy i zachowania dzieci, posłużyłam się możliwością sondażu diagnostycznego. Według A. Kamińskiej sposób powinno się rozumieć jako drużyna teoretycznie uzasadnionych zabiegów koncepcyjnych i instrumentalnych obejmujących najogólniej ogół postępowania badacza, zmierzającego do rozwiązania określonego dylematu naukowego.

Celem badań jest określenie czy stosowne metody i formy współpracy rodziców z przedszkolem wpływają ze znakomitym skutkiem na postawy dzieci, czy rodzice są dostatecznie przygotowani pod względem pedagogicznym do pełnienia funkcji wychowawczych w rodzinie, szczególnie w odniesieniu do dzieci w wieku przedszkolnym, kiedy te wpływy są bardzo silne i mają znaczące konsekwencje.