Ludzie projektujący serwisy internetowe i dostawców informacji rozpoczął optymalizacji witryny dla wyszukiwarek w połowie lat 1990, jako 1szy wyszukiwarki były Katalogowanie początku WWW auto . Initially, all webmasters needed to do was submit the address of a page, or URL , to the various engines which would send a ” spider ” to “crawl” that page, extract links to other pages from it, and return information found on the page to be indexed . [ 1 ] The process involves a search engine spider downloading a page and storing it on the search engine’s own server, where a second program, known as an indexer , extracts various information about the page, such as the words it contains and where these are located, as well as any weight for specific words, and all links the page contains, which are then placed into a scheduler for crawling at a later date. Na start, wszystkie potrzebne do webmastera nie było złożyć na adres strony lub adres URL , do różnych silników, które byłyby dla ” pająk “na” crawl “, że strona, wyciąg wskaźniki adresów www do innych stron z niego, i informacje znajdują się na powrót strona posiada być indeksowana . [1] W procesie tym uczestniczą wyszukiwarki pająk na pobieraniu strony i auto przechowywania go w wyszukiwarce na własny hosting, gdzie drugi program, znany jako indeksującego , wyciągi z różnych treści o stronie, takich jak słowa to zawiera i gdy te się znajdują, jak również wagi dla poszczególnych słów i wszelkie linki na stronie znajduje, które są następnie umieszczane w harmonogramu dla indeksowania w późniejszym terminie.

 

Site owners started to recognize the value of having their sites highly ranked and visible in search engine results, creating an opportunity for both white hat and black hat SEO autopractitioners. Właściciele witryn zaczęła rozpoznawać wartości, których strony wysoko w rankingu i widoczne w wynikach wynajdowania, powstawanie możliwości dla obu białym kapeluszu i czarnym kapeluszu praktyków SEO. According to industry analyst Danny Sullivan , the phrase “search engine optimization” probably came into use in 1997. [ 2 ] Według spółki analitycznej Danny Sullivan , wyrażenie “search engine optimization” możliwe, że wszedł do użytku w 1997 roku. [2]

 

Early versions of search algorithms relied on webmaster-provided information such as the keyword meta tag , or index files in engines like ALIWEB . Wczesne wersje odnajdywania algorytmów oparła się na webmaster-informacji, takich jak słowa priorytetowe tag META , auto albo indeksu plików w silniki jak ALIWEB . Meta tags provide a guide to each page’s content. Meta tagi w formie przewodnika dla każdego informacji strony. Using meta data to index pages was found to be less than reliable, however, because the webmaster’s choice of keywords in the meta tag could potentially be an inaccurate representation of the site’s actual content. Korzystając z danych meta do stron indeksów okazał się mniej rzetelne, natomiast, ponieważ webmaster wybieranie słów zasadniczych w znacznikach meta potencjalnie może być niedokładne autozaprezentowanie rzeczywistej zawartości witryny. Inaccurate, incomplete, and inconsistent data in meta tags could and did cause pages to rank for irrelevant searches. [ 3 ] Web content providers also manipulated a number of attributes within the HTML (lub XML) source of a page in an attempt to rank well in search engines. [ 4 ] Niedokładne, niekompletne i niespójne informacje w meta tagów stron i nie mogą spowodować rangę nietrafnych wynikach odnajdywania. [3] sieci dostawców informacji manipulować także szereg atrybutów w źródła auto HTML (lub PHP) strony próbując w ten sposób rangę oraz w wyszukiwarkach. [4]

 

Aby relying so much on factors such as keyword density which were exclusively within a webmaster’s control, early search engines suffered from abuse and ranking manipulation. Polegając na tak kilka czynników, takich jak gęstość słów autozasadniczych , które zostały tylko w obrębie webmastera kontroli, wczesnego wyszukiwarek cierpiał nadużyć i manipulacji rankingu. To provide better results to their users, search engines had to adapt to ensure their results pages showed the most relevant search results, rather than unrelated pages stuffed with numerous keywords aby unscrupulous webmasters. żeby zapewnić lepsze wyniki ich użytkowników, wyszukiwarki musiała przystosować się do obietnice ich wortalach wyników wykazała, że najbardziej trafne wyniki przeszukiwania, zamiast niepowiązanych stron nadziewane z licznych słów priorytetowych przez pozbawionych skrupułów webdesignerów. Since the success and popularity of a search engine is determined żeby its ability to produce the most autorelevant results to any given search, allowing those results to be false would turn users to find other search sources. Ponieważ sukces i popularność wyszukiwarki jest określana przez jej zdolność do produkcji najbardziej trafne wyniki do danego odnajdywania, umożliwiający te wyniki są fałszywe uczyniłoby użytkowników szukać innych źródeł odnajdywania. Search engines responded żeby developing more complex ranking algorithms, taking into account additional factors that were more difficult for webmasters to manipulate. Wyszukiwarki odpowiedziały auto poprzez rozwijanie Ranking bardziej nieproste algorytmy, biorąc pod uwagę dodatkowe czynniki, które zostały trudniejsze dla webmasterów manipulować.