Montaż alarmów poprzedzony być musi dokładną analizą i wymogami klienta. Prawidłowe funkcjonowanie systemów alarmowych zaczyna się w tym momencie w tym zasadniczym momencie. Jeżeli najbardziej istotne posiada być zachowanie bezpieczeństwa chronionego obiektu, nie można pominąć analizy przedwdrożeniowej. Najwięcej uwag dotyczących efektywności systemów zabezpieczeń wynika z niewłaściwego rozpoznania układu pomieszczeń albo otoczenia chronionego terenu, nieprawidłowego dobrania urządzeń do panujących warunków ich pracy lub także niestarannego utworzenia instalacji alarmowej. Brak doświadczenia w kształtowaniu systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) w połączeniu z brakiem analizy założeń ma możliwość powodować niewłaściwe działanie i reakcje centrali alarmowej, poszczególych czujek, sygnalizatorów , a dodatkowo innych urządzeń wchodzących w jego skład lub w najgorszym wypadku wręcz uszkodzenie sprzętu. Przy produkowaniu lub planowaniu rozmieszczenia poszczególnych elementów alarmu powinno się wziąć pod uwagę różnorodność i odmienność każdego obiektu, w którym zastosowanie posiada odnaleźć układ zabezpieczeń. W nowo budowanych obiektach w dodatku trzeba przewidzieć rozmieszczenie wyposażenia pomieszczeń, tak ażeby nie wywoływać fałszywych alarmów albo aby nie zakłócić prawidłowej pracy poszczególnych elementów instalacji alarmowej. Chodzi między innymi o to, aby przykładowo. strefa  ”chroniona” przez czujkę PIR nie była zasłonięta meblami, ścianami, regałami, itp. albo aby sygnał dźwiękowy sygnalizatora nie był tłumiony poprzez przedmioty stanowiące “pochłaniacz (tłumik) sygnału”.