Pod pojęciem hałas rozumiemy dźwięki, które są zbyt głośne, zbyt dokuczliwe,  niepożądane tak, że sprawiają nie tylko dyskomfort, niemniej jednak stwarzają realne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, a też zwierząt. To, w jaki sposób dana osoba reaguje na hałas jest zależne od nastawienia psychicznego. Dla jednej osoby określony hałas już nie jest możliwy do wytrzymania, a dla drugiej jeszcze jest znośny. Źródłem hałasu mogą być dźwięki niezwykle intensywne, ale również dźwięki niepożądane. Za duże natężenie hałasu wpływa destrukcyjnie dla zdrowie człowieka. Może wręcz prowadzić do istotnych i nieodwracalnych uszkodzeń narządu słuchu. Hałas powyżej 80 decybeli ma możliwość powodować uszkodzenia narządu słuchu. Poza tym hałas może wpływać negatywnie na psychikę człowieka, prowadząc do depresji, zaburzeń psychicznych. W przypadku dzieci narażonych na zbyt intensywne i długotrwałe dźwięki może nawet dochodzić do zaburzeń rozwoju umysłowego.  Na hałas narażeni są głównie mieszkańcy dużych miast, aglomeracji miejskich. Źródłem hałasu są: ruch uliczny, samoloty latające nad domami, roboty drogowe. Ze względu na zakres częstotliwości wyróżnia się hałas: infradźwiękowy, słyszalny i ultradźwiękowy. A dodatkowo można wyróżnić hałas: przemysłowy, w pomieszczeniach mieszkalnych, w miejscach efektywności publicznej , a dodatkowo terenach wypoczynkowych , a ponadto hałas komunikacyjny. Głośność dźwięku mierzona jest w decybelach.