Otoczenie przedsiębiorstwa/spółki (firmy, działalności jednoosobowej, spółki)/firmie (korporacji, działalności jednoosobowej, korporacji) jest bardzo różnie definiowane w literaturze. Najogólniej można je określić jako całość warunków i oddziaływanie różnych or­ganizacji (instytucji), wpływających na zachowanie się poszczególnych przed­siębiorstw. Otoczenie narzuca przedsiębiorstwu ograniczenia, sprawia szanse i wpływa na jego postęp.Rozwój techniczny sprawił gwałtowny rozwój Globalnej sieci Internet Globalną sieć. W konsekwen­cji posiadamy do czynienia z nowym wymiarem jakościowym dotychczas cheap safety work glovs otoczenia przedsiębiorstwa/firmy/działalności jednoosobowych (spółki, działalności jednoosobowej, spółki)/korporacji/działalności jednoosobowych/korporacji/korporacji - internetową przestrzenią rynkową. W oto­czeniu przedsiębiorstwa (firmy, działalności jednoosobowej, spółki)/spółki/firmie/korporacji/firmy w ogólności zatem wyróżniamy:

!. Tradycyjną przestrzeń rynkową, składającą się z:

a)  otoczenia zewnętrznego,

-    ogólnego,

-    celowego.

b)   otoczenia wewnętrznego.

Z. Internetową przestrzeń rynkową, którą tworzy:

a)  internetowa przestrzeń treści,

b)   internetowa przestrzeń komunikacji,

c)   internetowa przestrzeń dystrybucji,

d)   internetowa przestrzeń transakcji.

 

Zarówno tradycyjna, jak i internetowa przestrzeń rynkowa są nierozerwalnie ze sobą związane, stąd żadnej z nich nie trzeba traktować jako indywidualnie funkcjonującej całości. Nawet inaczej, przestrzenie te przenikają się ze sobą.Okoliczności otoczenia ogólnego w zasadniczym stopniu wpływają na sposobności rozwojowe przedsiębiorstw. W miarę rozwoju gospodarki rynkowej zwiększa się zależność tych przedsiębiorstw od oddziaływania czynników otoczenia. Przyspie­szone tempo nagłych przeróbek, jakimi odróżnia się ostatnia dekada XX Oraz dodatkowo po­czątek XXI wieku wymagają szczegółowej kontroli zmian otoczenia, które sku­pia kilka wpływów o charakterze makro-, jak również mikroekonomicznym, o znacznej dywersyfikacji oddziaływania.

W gospodarce rynkowej zakres działalności nieznacznych oraz a przy tym średnich przedsię­biorstw jest konfiguracją zmiennych otoczenia. Określają one dynamikę przystoso­wania popytu i podaży. Wyznaczają szanse zrealizowania celów w aktualnych wa­runkach. Określają, jak przedsiębiorstwa/firmy/działalności jednoosobowych/firmie (spółki, działalności jednoosobowej, spółce)/korporacji/korporacji znajdują się w nowym ekonomicznym klimacie i jakie są potrzeby tego otoczenia.

Właściwie każde zakład produkcyjny funkcjonujące w gospodarce rynkowej powinno mieć świadomość tego, w jakim otoczeniu się znajduje. W tym celu niezbęd­ne jest jego dokładne zidentyfikowanie, rozpoznanie zasadniczych elementów, ich zakresu przedmiotowego , a oprócz tego sposobu wpływu na działalność bieżącą w per­spektywie rozwoju.

Polityka gospodarcza państwa decyduje o pojawieniu się wielu zjawisk mo­dyfikujących zachowania podmiotów funkcjonujących w gospodarce rynkowej.0  jej jakości mierzonej skutecznością i proefektywnościowymi wynikami, decy­dują dwie uniwersalne właściwości: dokładnie określone rozwiązania w zakresie szczegó­łowych instrumentów oddziaływania work gloves uk , prócz tego stabilność w czasie raz przyjętej hie­rarchii celów i możliwości ich osiągania, stabilności polityki makroekonomicznej procesów sfery realnej.

Okoliczności zewnętrzne mają ogromny wpływ na rozwój przedsiębior­czości. Należą do nich ogólnie: stan i tendencje rozwoju gospodarczego, stabil­ność waluty, poziom popytu i podaży na rynkach krajowych i zagranicznych, a też regulacje systemu finansowo-podatkowego, od których w dużej mierze zależy sposobność akumulowania poprzez małe i średnie przedsiębiorstwa/spółki/firmy/korporacji/spółce kapita­łu w celu samofinansowania aktualnej działalności i rozwoju.

Otoczenie celowe (bezpośrednie) składa się z konkretnych organizacji albo grup, które mogą mieć wpływ na organizację. Obejmuje ono: konkurentów, nabywców (kontrahentów), dostawców, związki zawodowe, regulatorów, właścicieli i sojuszników strategicznych przedsiębiorstwa (spółki, działalności jednoosobowej, korporacji)/korporacji.

Otoczenie wewnętrzne “składa się z warunków i sił wewnętrznych organiza­cji”. Podstawowymi elementami są: zarząd, pracownicy i kultura organizacyjna.

Ogólnie rzecz biorąc twierdzi się, że na kondycję ekonomiczną i konkurencyjność przedsiębiorstw ma także wpływ kilka czynników i uwarunkowań wewnętrz­nych (mikroekonomicznych). Należą do nich przede Ci: wielkość mająt­ku jakim dysponuje zakład produkcyjny, zdolność do wdrażania postępu nauko- wo-technicznego, sprawność zarządzania zasobami przedsiębiorstwa/spółki/firmy (korporacji, działalności jednoosobowej, spółki)/spółki/korporacji, wiedza i   przedsiębiorczość kadry, jakość oferowanych towarów, ogólny poziom ren­towności produkcji, powiązania kooperacyjne itp. Można też mówić o oto­czeniu wewnętrznym w ujęciu zasobowym, a do zasobów zaliczamy: zasoby ludzkie, świata, kapitałowe ale również zasoby niematerialne.