Pod pojęciem hałas rozumiemy dźwięki, które są zbyt głośne, zbyt dokuczliwe,  niepożądane tak, że sprawiają nie tylko dyskomfort, niemniej jednak stwarzają realne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, a również zwierząt. To, w jaki sposób dana osoba reaguje na hałas jest uzależnione od nastawienia psychicznego. Dla jednej osoby dany hałas już nie jest możliwy do wytrzymania, a dla drugiej jeszcze jest znośny. Źródłem hałasu mogą być dźwięki nieprawdopodobnie intensywne, ale też dźwięki niepożądane. Za duże natężenie hałasu wpływa destrukcyjnie dla zdrowie człowieka. Ma możliwość dosłownie prowadzić do bardzo poważnych i nieodwracalnych uszkodzeń narządu słuchu. Hałas powyżej 80 decybeli ma możliwość powodować uszkodzenia narządu słuchu. A dodatkowo hałas ma możliwość wpływać negatywnie na psychikę człowieka, prowadząc do depresji, zaburzeń psychicznych. W wypadku dzieci narażonych na zbyt intensywne i długotrwałe dźwięki ma możliwość dosłownie dochodzić do zaburzeń rozwoju umysłowego.  Na hałas narażeni są przede wszystkim mieszkańcy dużych miast, aglomeracji miejskich. Źródłem hałasu są: ruch uliczny, samoloty latające nad domami, roboty drogowe. Ze względu na zakres częstotliwości wyróżnia się hałas: infradźwiękowy, słyszalny i ultradźwiękowy. Dodatkowo można wyróżnić hałas: przemysłowy, w pomieszczeniach mieszkalnych, w miejscach użyteczności publicznej , a dodatkowo terenach wypoczynkowych oraz hałas komunikacyjny. Głośność dźwięku mierzona jest w decybelach.