Nadzór nad bezpieczeństwem warzyw i owoców sprawuje w Polsce Państwowa Inspekcja Sanitarna , a oprócz tego Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiewnictwa. Dokumentem prawnym, który przeprowadza i koordynuje pracę organów kontroli nad żywnością jest Strategia Bezpieczeństwa Żywności. Wy wprowadzając prawne regulacje w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności chroni konsumenta przed niebezpiecznymi działaniami, bowiem ustawodawca nałożył na producentów żywności , a oprócz tego organy testom państwowej obowiązek sprawdzeniu jakości na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania oraz sprzedaży. Hurtownia warzyw i owoców.

Państwowa Inspekcja Pracy zobowiązania jest w tym zakresie do przeprowadzania analiz oraz dodatkowo ocen w zakresie zagrożenia epidemiologicznego, do dokonywania prognoz oraz planów rocznych w zakresie bezpieczeństwa żywności, do pobierania i przemyślenia próbek żywności zebranej w czasie dokonywania oficjalnych kontroli jakości żywności i do zarządzania monitoringiem zanieczyszczenia żywności.

Jednostką odpowiedzialną za dokonywanie kontroli jakości warzyw i owoców sprzedawanych w Polsce jest Kluczowy Inspektorat Jakości Handlowej Publikacji Rolno-Spożywczych. Do jego zadań powinno się głównie przeprowadzanie kontroli nad żywnością zgodnie z standardami unijnymi zarówno w zakresie produktów sprzedawanych na rynku wewnętrznym, jak i produktów wywożonych za granicę , a oprócz tego przywożonych z poza granic. Co więcej inspektorat obowiązany jest do prowadzenia bazy danych handlowców i dystrybutorów dostarczających warzywa i owoce. Hurtownia.

Jeżeli w czasie sprawdzeniu nie wykazano żadnych nieprawidłowości i przebadane warzywa bądź owoce spełniają wszystkie prawnie wymagane kryteria wydawane jest świadectwo zgodności ze wspólnotowymi standardami handlowymi. Jednakże w wypadku, gdy w poddane sprawdzeniu produkty nie spełniają wszystkich wymogów sporządzany jest protokół niezgodności. Do obrotu mogą zostać dopuszczone jedynie i wyłącznie owoce i warzywa spełniające wszystkie przewidziane prawem wymagania, tak abyśmy byli pewni, że kupowane przez nas towary są bezpieczne.