Pod pojęciem hałas rozumiemy dźwięki, które są zbyt głośne, zbyt dokuczliwe,  niepożądane tak, że sprawiają nie tylko dyskomfort, ale stwarzają realne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, a również zwierząt. To, w jaki sposób dana osoba reaguje na hałas jest zależne od nastawienia psychicznego. Dla jednej osoby określony hałas już nie jest możliwy do wytrzymania, a dla drugiej jeszcze jest znośny. Źródłem hałasu mogą być dźwięki niesłychanie intensywne, ale również dźwięki niepożądane. Zbyt duże natężenie hałasu wpływa destrukcyjnie dla zdrowie człowieka. Ma możliwość nawet prowadzić do poważnych i nieodwracalnych uszkodzeń narządu słuchu. Hałas powyżej 80 decybeli ma możliwość powodować uszkodzenia narządu słuchu. A dodatkowo hałas może wpływać negatywnie na psychikę człowieka, prowadząc do depresji, zaburzeń psychicznych. W sytuacji dzieci narażonych na zbyt intensywne i długotrwałe dźwięki może dosłownie dochodzić do zaburzeń rozwoju umysłowego.  Na hałas narażeni są przede wszystkim mieszkańcy dużych miast, aglomeracji miejskich. Źródłem hałasu są: ruch uliczny, samoloty latające nad domami, roboty drogowe. Ze względu na zakres częstotliwości wyróżnia się hałas: infradźwiękowy, słyszalny i ultradźwiękowy. Ponadto można wyróżnić hałas: przemysłowy, w pomieszczeniach mieszkalnych, w miejscach użyteczności publicznej oraz terenach wypoczynkowych oraz dodatkowo hałas komunikacyjny. Głośność dźwięku mierzona jest w decybelach.