Pod pojęciem klimat rozumiemy ogół zjawisk pogodowych, który występuje na danym obszarze poprzez kilka lat. Standardowo okres ten wynosi około trzydziestu lat. Klimat jest określany na podstawie wieloletnich obserwacji pogody dla konkretnego terenu ziemi. Jednak od jakiegoś czasu obserwujemy zmiany klimatyczne. Są one spowodowane przez czynniki zewnętrzne oraz dodatkowo czynniki wewnętrzne. Do tych pierwszych zaliczamy między innymi ilość promieniowania słonecznego, jaka dociera do Globu. W przypadku czynników wewnętrznych wyróżniamy: działalność człowieka , a oprócz tego czynniki naturalne. Do naturalnych czynników zmian klimatycznych zaliczamy m.in.: erupcje wulkaniczne, gazy cieplarniane i pyły zawieszone (aerozole atmosferyczne) , a ponadto chmury. Do gazów cieplarnianych, które zatrzymują energię słoneczną w obrębie atmosfery ziemskiej,  zaliczamy między innymi: dwutlenek węgla (CO2), podtlenek azotu (NO2), para wodna (H2O), metan (CH4), ozon (O3), freony , a oprócz tego inne. Ze zmianami klimatycznymi wiążą się takie zjawiska, jak efekt cieplarniany , a ponadto dziura ozonowa. Pierwsze zjawisko powiązane jest z obecnością gazów cieplarnianych w atmosferze. Jest to zjawisko podwyższenia temperatury na Ziemi.  Natomiast dziura ozonowa wiąże się z ubytkiem ozonu w stratosferze w wyniku niekorzystnego funkcjonowania freonów.