Odpady są to wszelkiego rodzaju substancje lub przedmioty, których posiadacz pozbywa się, zamierza się w niedługim czasie pozbyć lub też posiada obowiązek się ich pozbycia, czyli prawo mu to nakazuje. Odpady można podzielić na różnorakie kategorie. Istnieją różnorakie klasyfikacje. Możemy podzielić śmieci ze względu na źródło pochodzenia, stan skupienia, kryterium surowcowe, skład chemiczny, toksyczność, to w jakim stopniu określony odpad stanowi zagrożenie dla środowiska przyrodniczego. Przy klasyfikacji bierze się pod uwagę takie czynniki, jak: łatwość zapłonu, toksyczność i szkodliwość dla organizmów żywych, czyli dla człowieka i dla zwierząt. Odpady możemy podzielić na: odpady grożące zakażeniem, odpady grożące skażeniem, odpady zwłaszcza szkodliwe dla środowiska, odpady, które nie są przydatne do użycia gospodarczego. W Polsce odpady są podzielone według źródła ich powstawania na dwadzieścia grup, a pomiędzy nich wymienić można: odpady z rolnictwa, sadownictwa, odpady medyczne i weterynaryjne, typu strzykawki, opatrunki, odpady opakowaniowe, czyli różnego typu opakowania, odpady z budowy, przykładowo gruz, odpady komunalne. Odpady są składowane na składowiskach odpadów, które dzieli się na trzy grupy: składowiska odpadów niebezpiecznych, skaldowska odpadów obojętnych , a oprócz tego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Odpady można też utylizować.