Prokuratura rejonowa - powszechna jednostka organizacyjna prokuratury (jednostka organizacyjna prokuratury w pionie cywilnym).

Prokuraturę rejonową tworzy się dla jednej lub większej liczby gmin. Prokuraturą rejonową kieruje prokurator rejonowy, który jest prokuratorem przełożonym prokuratorów prokuratury rejonowej.

W prokuraturach rejonowych mogą być tworzone działy lub sekcje, przy czym sekcje mogą być samodzielne lub wchodzić w skład działów. Działy i sekcje są tworzone według kryteriów rzeczowych lub terytorialnych. Działami lub sekcjami kierują kierownicy, a w prokuraturach o niewielkiej obsadzie kadrowej - prokurator rejonowy lub jego zastępca.