W każdym na stronie www resortu sprawiedliwości publikowana jest lista ustaw, na bazie której tworzone są pytania na egzamin konkursowy na aplikację radcowską. Także w tym roku lista taka została ogłoszona.

Wykaz aktów prawnych aplikacja radcowska 2013 zawiera ok. 50 ustaw, regulujących najróźniejsze dziedziny życia. Są w gronie nich między innymi takie akty prawne jak na przykład kodeks cywilny, kodeks karny skarbowy, prawo upadłościowe i naprawcze czy prawo budowlane. Są również ustawy nieco mniej powszechne, jak np: ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych czy prawo własności przemysłowej.

Prawie każdy, kto uczy się do egzaminu na aplikację radcowską powinien bezwarunkowo zapoznać się z wykazem aktów prawnych. Nie ma wszak sensu uczyć się aktów prawnych, z których na pewno nie będzie żadnego pytania. Ze stuprocentową pewnością pytania, które ostatecznie wystąpią na egzaminie sformułowane zostaną z niektórych tylko ustaw, a nie ze wszystkich.

Absolwenci, którzy zdawali egzamin w poprzednich latach wskazują, że największą uwagę i tak trzeba przeznaczyć na opanowanie kodeksów, a ustawy bardziej specjalistyczne przerobić na samym końcu.