Pod pojęciem klimat rozumiemy całość zjawisk pogodowych, który występuje na danym obszarze przez wiele lat. Standardowo okres ten wynosi około trzydziestu lat. Klimat jest określany na bazie wieloletnich obserwacji pogody dla konkretnego terenu ziemi. Jednakże od jakiegoś czasu obserwujemy zmiany klimatyczne. Są one spowodowane przez czynniki zewnętrzne , a dodatkowo czynniki wewnętrzne. Do tych pierwszych zaliczamy między innymi ilość promieniowania słonecznego, jaka dociera do Globu. W wypadku czynników wewnętrznych wyróżniamy: działalność człowieka , a ponadto czynniki naturalne. Do naturalnych czynników zmian klimatycznych zaliczamy m.in.: erupcje wulkaniczne, gazy cieplarniane i pyły zawieszone (aerozole atmosferyczne) oraz chmury. Do gazów cieplarnianych, które zatrzymują energię słoneczną w obrębie atmosfery ziemskiej,  zaliczamy między innymi: dwutlenek węgla (CO2), podtlenek azotu (NO2), para wodna (H2O), metan (CH4), ozon (O3), freony oraz dodatkowo inne. Ze zmianami klimatycznymi wiążą się takie zjawiska, jak efekt cieplarniany oraz dziura ozonowa. Pierwsze zjawisko związane jest z obecnością gazów cieplarnianych w atmosferze. Jest to zjawisko podwyższenia temperatury na Ziemi.  Natomiast dziura ozonowa wiąże się z ubytkiem ozonu w stratosferze w wyniku niekorzystnego działania freonów.