Pod pojęciem klimat rozumiemy całość zjawisk pogodowych, który występuje na danym obszarze przez wiele lat. Standardowo okres ten wynosi około trzydziestu lat. Klimat jest określany na podstawie wieloletnich obserwacji pogody dla konkretnego terenu świata. Natomiast od jakiegoś czasu obserwujemy zmiany klimatyczne. Są one spowodowane przez czynniki zewnętrzne , a oprócz tego czynniki wewnętrzne. Do tych pierwszych zaliczamy między innymi ilość promieniowania słonecznego, jaka dociera do Ziemi. W przypadku czynników wewnętrznych wyróżniamy: działalność człowieka oraz czynniki naturalne. Do naturalnych czynników zmian klimatycznych zaliczamy m.in.: erupcje wulkaniczne, gazy cieplarniane i pyły zawieszone (aerozole atmosferyczne) oraz dodatkowo chmury. Do gazów cieplarnianych, które zatrzymują energię słoneczną w obrębie atmosfery ziemskiej,  zaliczamy między innymi: dwutlenek węgla (CO2), podtlenek azotu (NO2), para wodna (H2O), metan (CH4), ozon (O3), freony oraz inne. Ze zmianami klimatycznymi wiążą się takie zjawiska, jak efekt cieplarniany oraz dodatkowo dziura ozonowa. Pierwsze zjawisko związane jest z obecnością gazów cieplarnianych w atmosferze. Jest to zjawisko podwyższenia temperatury na Ziemi.  Natomiast dziura ozonowa wiąże się z ubytkiem ozonu w stratosferze w wyniku niekorzystnego funkcjonowania freonów.